Porsche 5x112 naafgat 66,5 mm - Systeem 2

Systeem 2
Steek 5x112
Naafgat  66,5

Originele bouten M14x1,5

Porsche 5x112 naafgat 66,5 mm - Systeem 4H (Helicoil)

Systeem 4H
Steek 5x112
Naafgat  66,5

Originele bouten M14x1,5

Porsche 5x112 naafgat 66,5 mm - Systeem 2 Black

Systeem 2 Zwart
Steek 5x112
Naafgat  66,5

Originele bouten M14x1,5

Porsche 5x112 naafgat 66,5 mm - Systeem 4 Black

Systeem 4 Zwart
Steek 5x112
Naafgat  66,5

Originele bouten M14x1,5

!